Keep your Computer and Electric Device from flooding

ปกป้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของคุณจากน้ำท่วม

น้ำ หรือความชื้น เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ระยะแรกที่โดนความชื้นคอมพิวเตอร์จะไม่มีอาการอะไร แต่หลังจากที่โดนน้ำ หรือความชื้นในชั่วระยะเวลาหนึ่ง หากคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กำลังทำงานอยู่ วงจรจะเริ่มทำปฏิกริยา เพราะน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ยิ่งถ้ามีน้ำเล็ดลอดเข้ามาในวงจรคอมพิวเตอร์น้ำจะไปเชื่อมต่อขั้วคอมพิวเตอร์ที่เป็นขั้วลบ และขั้วบวก ทำให้วงจรคอมพิวเตอร์ลัดวงจร ซึ่งภายในแผงวงจรจะมีระบบการตัดกำลังไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่บางครั้งวงจรจะไม่สามารถตัดไฟได้ทัน เพราะน้ำเชื่อมต่อไปทุกวงจร ซึ่งภายในวงจรจะมีทั้งไฟสูง และไฟต่ำ หากน้ำเชื่อมไปยังไฟสูง และไฟต่ำ วงจรจากไฟสูงจะนำไปสูงเชื่อมไปยังไฟต่ำ ทำให้วงจรในใฟต่ำช๊อต ซึ่งลายเส้นของแผงวงจรซึ่งมีขนาดเล็กจะไหม้หรือละลาย ถูกกัดกร่อนขาด ทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ อาจจะทำให้แผงวงจรเสียหายซ่อมไม่ได้เลย

คราบออกไซด์บนแผงวงจรเกิดจากความชื้น น้ำ

คราบออกไซด์บนแผงวงจรหลัก เกิดจากความชื้น

คราบออกไซด์บนขาของไมโครชิป

คราบออกไซค์บนขาไมโครชิป

ความเสียหายของแผงวงจรหลัก

ภาพแสดงถึงการพูดกัดกร่อน ระหว่างการทำปฏิกริยาระหว่างน้ำ กับตะกั่ว จะทำให้เกิดซัลเฟอร์ออกไซด์ ที่มีฤทธิ์เป็นกรด กัดกร่อน ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน จะทำให้แผงวงจรขาด ยากต่อการซ่อมแซม

วันนี้คอคอมก็จะมาบอกวิธีจัดเก็บคอมพิวเตอร์ และการใช้งานให้ปลอดภัยจากน้ำ แลความชื้นครับ

วิธีเก็บคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดภัยจากความชื้น และน้ำ

  1. เก็บให้ห่างจากความชื้น ใช้ผ้าปกคอมคอมพิวเตอร์หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันความชื้นที่มาในอากาศ เช่น หมอก ไอน้ำ ไอฝน ความชื้นจากเครื่องปรับอากาศในห้อง เป็นต้น

  2. ในสภาวะน้ำท่วมโปรดเก็บรักษาคอมพิวเตอร์ของคุณไว้อย่างมิดชิด เช่นเก็บใส่ถังพลาสติก และเก็บไว้ในที่สูง ไม่นำคอมพิวเตอร์ออกมาใช้หากไม่จำเป็น

  3. ไม่วางคอมพิวเตอร์ใกล้กับหน้าต่าง หรือเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ขณะฝนตก อยู่ที่ริมหน้าต่าง เพราะจะทำให้ไอฝน เข้าไปในวงจรคอมพิวเตอร์

  4. หมั่นแกะเครื่องทำความสะอาดแผงวงจร เพราะฝุ่นจะดูดความชื้นเอาไว้ ทำให้เหนียวและติดกับอุปกรณ์ ซึ่งยากต่อการทำความสะอาด

  5. ไม่นำเครื่องดื่ม ของเหลว วางใกล้กับคอมพิวเตอร์ หรือดื่มน้ำ เครื่องดื่มขณะใช้คอมพิวเตอร์ เพราะจะทำให้หกเลอะคอมพิวเตอร์ ซึ่งพบบ่อยครั้ง

  6. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ขณะมือเปือกชื้น ความเช็ดมือให้แห้งก่อนใช้คอมพิวเตอร์

  7. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในสภาวะน้ำท่วมขัง หากมีความจำเป็นควรนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานที่ชั้นสูงขึ้นไป เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย

  8. บ้านที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ลำคลอง ลำธาร ริมทะเล สถานที่เหล่านี้จะมีไอน้ำ ไอระเหยของน้ำ ซึ่งมากับลม ควรเก็บคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ให้ห่างจากแหล่งที่ลมภายนอกเข้ามาได้ และหลังจากใช้งานเสร็จแล้วควรหาผ้าปกคลุมคอมพิวเตอร์ให้มิดชิด จะทำให้คอมพิวเตอร์ไม่ขึ้นสนิมด้วย